سد پوهولپولا
موقعیت: کشور: سریلانکا شهر: کلمبو محل سد: 200 کیلومتری کلمبو مشخصات سد: نوع: بتنی غلتکی طول تاج: 175 متر ارتفاع از پی: 35 متر حجم مخزن در تراز نرمال: 0.635 میلیون متر مکعب
سد دایرابا
موقعیت: کشور: سریلانکا شهر: کلمبو محل سد: 200 کیلومتری کلمبو مشخصات سد: نوع: بتنی غلتکی طول تاج: 165 متر ارتفاع از پی: 50 متر حجم مخزن در تراز نرمال: 0.970 میلیون متر مکعب
سد رودبار
موقعیت: کشور: ایران استان: لرستان محل سد: 100 کیلومتری الیگودرز مشخصات سد: نوع: سنگریزه ای با هسته رسی طول تاج: 200 متر ارتفاع از پی: 156 متر حجم مخزن در تراز نرمال: 228 میلیون متر مکعب
سد نهب
موقعیت: کشور: ایران شهر: قزوین محل سد: 36 کیلومتری جنوب غربی تاکستان مشخصات سد: نوع: خاکی با هسته رسی طول تاج: 2156 متر ارتفاع از پی: 46.5 متر حجم مخزن در تراز نرمال: 119.04 میلیون متر مکعب
سد پلرود
موقعیت: کشور: ایران استان: گیلان محل سد: 18 کیلومتری جنوب غربی کلاچای مشخصات سد: نوع: سنگریزه ای با هسته رسی طول تاج: 470 متر ارتفاع از پی: 100 متر حجم مخزن در تراز نرمال: 65 میلیون متر مکعب
سد گلمندره
موقعیت: کشور: ایران استان: خراسان شمالی محل سد: 135 کیلومتری جنوب شرقی بجنورد مشخصات سد: نوع: سنگریزه ای با هسته رسی طول تاج: 607 متر ارتفاع از پی: 54.5 متر حجم مخزن در تراز نرمال: 23.7 میلیون متر مکعب
سد قشلاق
موقعیت: کشور: ایران شهرستان: صحنه محل سد: 15 کیلومتری شمال غرب صحنه مشخصات سد: نوع: سنگریزه ای با هسته رسی طول تاج: 370 متر ارتفاع از پی: 70 متر حجم مخزن در تراز نرمال: 48 میلیون متر مکعب
سد سرنی
موقعیت: کشور: ایران شهر: هرمزگان محل سد: 23 کیلومتری جنوب شرقی میناب مشخصات سد: نوع: سنگریزه ای با هسته رسی طول تاج: 423 متر ارتفاع از پی: 58 متر حجم مخزن در تراز نرمال: 61 میلیون متر مکعب
سد چراغ ویس
موقعیت: کشور: ایران شهر: سقز محل سد: 17 کیلومتری جنوب سقز مشخصات سد: نوع: سنگریزه ای با هسته رسی طول تاج: 296 متر ارتفاع از پی: 65 متر حجم مخزن در تراز نرمال: 73.5 میلیون متر مکعب
سد نمرود
موقعیت: کشور: ایران شهرستان: فیروزکوه محل سد: 120 کیلومتری شرق تهران مشخصات سد: نوع: سنگریزه ای با هسته رسی طول تاج: 652 متر ارتفاع از پی: 82 متر حجم مخزن در تراز نرمال: 120 میلیون متر مکعب
سد دریک چای
موقعیت: کشور: ایران شهر: سلماس محل سد: 90 کیلومتری شمال غربی ارومیه مشخصات سد: نوع: خاکی با هسته رسی طول تاج: 454.5 متر ارتفاع از پی: 40 متر حجم مخزن در تراز نرمال: 22.2 میلیون متر مکعب
سد هایقر
موقعیت: کشور: ایران شهرستان: فیروزآباد محل سد: 45 کیلومتری جنوب شرقی فیروزآباد مشخصات سد: نوع: سنگریزه ای با هسته رسی طول تاج: 233 متر ارتفاع از پی: 89 متر حجم مخزن در تراز نرمال: 226 میلیون متر مکعب