EN

طراحی چیدمان ابزار دقیق

مهمترین فاکتور در رفتارنگاری پروژه ها ، نحوه صحیح طراحی چیدمان ابزار دقیق است. به منظور اندازه گیری پارامترهای عملیاتی و ایمنی مورد نیاز برای سازه ای که رفتارنگاری می شود ، پیروی از سه گام اولیه زیر الزامی است.

·         انتخاب مناسب ابزار دقیق برای اندازه گیری پارامترهای دلخواه.

·         براساس پارامترهای مورد نیاز برای کنترل و رفتارنگاری سازه ، جاگذاری ابزار دقیق به صورت مناسب انجام شود.

·         بهینه سازی تعداد ابزاردقیق مورد استفاده در پروژه ، به منظور دستیابی به حداکثر نتیجه ، با صرف کمترین هزینه .

سدافزار به عنوان یک شرکت مهندسی تخصصی در زمینه رفتارنگاری ابزار دقیق ، بیش از 50 پروژه از جمله سد، تونل، نیروگاه و سازه های تاریخی و ... را طراحی و اجرا کرده است. درطی 23 سال گذشته دفتر فنی این شرکت قادر به  ارائه طراحی ابزارگذاری به جهت رفتارنگاری برای تمامی کارفرما های خود بوده است.