پردازش و تعامل داده ها

بعد از برداشت داده های صحیح و قابل اعتماد از سایت و انتقال به دفتر فنی ، بعد از پردازش و تصحیح داده های خام یک گزارش رفتارنگاری کاربردی و موثر برای مشاور و همچنین کارفرما آماده می شود. شرکت سدافزار با سابقه بیشتر از 23 سال در زمینه رفتارنگاری ، قادر به ارائه گزارش رفتارنگاری ماهیانه به صورت نسخه چاپی ، لوح فشرده و یا از طریق اینترنت برای کارفرمای خود است.